Kategórie      

Obchodné podmienky

Úvod Obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov


1. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len podmienky) sa vzťahujú iba na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a prevádzkovateľom:

GOLD ART, s.r.o.

Bc. Štefan Macko (konateľ)
Zvolenská cesta 630 / 39
962 63 Pliešovce
Slovenská republika

IČO: 53 666 054
DIČ: 2121543993

IČ DPH: SK2121543993

 

Zapísaný v ŽR č.  č.  670-30872 Zvolen.

Zapísaný v OR okresného súdu BB, oddiel s.r.o., vložka číslo 41057/S


Č.účtu: 2801966007/8330 (FIO banka)

IBAN SK5183300000002801966007

(ďalej len prevádzkovateľ),


uzatvorené prostredníctvom elektronického obchodného domu www.eshop.zlatnictvosm.sk

(ďalej len obchod)


2. Kupujúcim sa rozumie v fyzická, alebo právnická osoba, ktorá po vlastnej autorizácii odoslala elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu.


3. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu a celková cena objednávky, spracovaný systémom obchodu.


4. Všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho vo svojom aktuálnom znení a tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.


II. Objednávka, uzatvorenie zmluvy a odstúpenie od zmluvy


1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitosti požadovaných systémom pri registrácií, alebo pri realizácií objednávky.

2. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh kúpno predajnej zmluvy a sú považované za záväzne z obidvoch zúčastnených strán.

3. Prevádzkovateľ akceptuje návrh na zmluvu zo strany kupujúceho dodaním tovaru kupujúcemu.

4. Prevádzkovateľ je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.) predovšetkým pri cene vyššej ako 150,- Eur, žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade odmietnutia autorizácie kupujúcim, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.

5. Prevádzkovateľ je oprávnený pri cene objednávky vyššej ako 150,- Eur (jednosto päťdesiat Eur) požadovať od kupujúceho platbu vopred (zálohovou faktúrou, alebo platbou cez elektronické bankovníctvo ak sa prevádzkovateľ a kupujúci nedohodnú príhodným spôsobom inak).

6. Prevádzkovateľ je oprávnený žiadať od kupujúce zálohu na objednávku až do 70% z ceny tovaru v prípade, ak si kupujúci vybral produkt, ktorý je vyrábaný na zákazku.

7. Ak je medzi prevádzkovateľom a kupujúcim uzatvorená dlhodobá rámcová písomná kúpna zmluva, elektronická objednávka sa v takomto prípade riadi touto zmluvou, ak to podmienky elektronického obchodu dovoľujú.

8. Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 24 hodín od jej odoslania. (Po 24 hodinovej dobe prevádzkovateľ začne objednávku vybavovať). Kupujúci objednávku môže stornovať v prípade, že je registrovaný v systéme obchodu v sekcii objednávky, v prípade, že objednáva ako neregistrovaný, o možnosti bude informovaný elektronickou poštou systémom na elektronickú adresu uvedenú v objednávke.

9. K vlastnému uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy dochádza prevzatím tovaru kupujúcim. Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní od uzatvorenia zmluvy v zmysle §12 zákona č. 108/2000 Z.z. V prípade odstúpenia od zmluvy sa kupujúci zaväzuje vrátiť tovar prevádzkovateľovi bez závad a v pôvodnom balení. V prípade odstúpenia od zmluvy kupujúci nesie náklady spojené s vrátením tovaru.

10. Prevádzkovateľ sa zaväzuje prevziať tovar a vrátiť kupujúcemu zaplatenú sumu zníženú o výšku preukázateľných nákladov spojených s realizáciou objednávky kupujúceho do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Prevádzkovateľ vráti kupujúcemu peniaze po vzájomnej dohode na kupujúcim písomne uvedený účet, alebo osobne na prevádzke prevádzkovateľa.

11. Zákazník je povinný uhradiť škodu spôsobenú neprebratím zásielky na dobierku, podľa § 420 ods. 1 zákona č, 40/1964 Zb. Zákazník súhlasí, že v prípade neprevzatej zásielky môže byť zaradený do neverejnej databázy kontaktov.


III. Dodacie podmienky a termíny


1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie bydlisko (sídlo), alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v registračnom formulári obchodu, alebo vo formulári objednávky. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov (Slovenská pošta), alebo dodá tovar vlastnými prostriedkami, resp. na základe dohody s kupujúcim (možnosť výberu pri zadávaní objednávky) bude tovar pripravený u prevádzkovateľa, kde si ho kupujúci preberie do 7 dni po výzve od prevádzkovateľa obchodu.

2. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu, prípadne pošte, alebo prvému dopravcovi na prepravu ku kupujúcemu.

3. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške.

4. Prevádzkovateľ dodá tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe (t.j. spravidla do 5 dní,) po prijatí elektronickej objednávky. Doba pre dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia, maximálne však o 14 kalendárnych dní. Nedodanie tovaru do 24 kalendárnych dní oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy. Výnimku tvorí objednávka zákazkovej výroby a výrobky, pri ktorých je vyslovene napísaný iný dátum dodania. V takom prípade je vždy pri výrobku stanovená doba dodania. V bežných prípadoch to je 2 - 3 alebo 4 - 6 týždňov, či 4 - 8 týždňov. Odstúpiť od zmluvy pri objednávke na zákazku má zákazník právo, ak výrobca nedodá výrobok do 2 kalendárnych mesiacov, ak sa nedohodnú inak.

5. Tovar bude dodaný kupujúcemu v bežných obaloch, s výnimkou prípadov ak z povahy tovaru, alebo na základe dohody vyplývajú špeciálne požiadavky.


IV. Kúpna cena a platby


1. Kúpna cena je splatná najneskôr pri prevzatí tovaru (na dobierku, od kuriéra, u prevádzkovateľa) prípadne v termíne uvedenom na zálohovej faktúre.

2. Ak je cena tovaru hradená prostredníctvom elektronického platobného styku, je tovar expedovaný prednostne po pripísaní celkovej ceny vrátane DPH v prospech účtu prevádzkovateľa.

3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo požadovať od kupujúceho platbu vopred (nastavením systému obchodu), predovšetkým pri takých objednávkach ako je uvedené v čl. II ods. 5 týchto pravidiel.

4. V prípade odmietnutia zaplatiť objednávku vopred, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.


V. Záruka, reklamácie, doklady


1. Prevádzkovateľ spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú, to znamená: Faktúru - daňový doklad, Dodací (záručný) list prevádzkovateľa, Záručný list výrobcu (ak ho výrobca tovaru poskytuje).

2. Prevádzkovateľ poskytuje na dodaný tovar záruku výslovne uvedenú v Dodacom liste (dodací list slúži zároveň ako záručný list), ak to nie je v dodacom liste uvedené, tak minimálna záruka je 24 mesiacov odo dňa predaja.

3. Prevádzkovateľ zodpovedá za závady, ktoré sa na predanom tovare prejavia v záručnej dobe spôsobené závadou materiálu, funkčnou chybou, alebo závady spôsobené pri výrobe, montáži, alebo inštalácii vykonanej pracovníkmi prevádzkovateľa.

4. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodbornou obsluhou, neprimeraným zaobchádzaním, použitím či inštaláciou, ktorá je v rozpore s užívateľskou príručkou, elektrostatickým výbojom, alebo na závady spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením. Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

5. Záruka zaniká v prípade neoprávneného zásahu do tovaru osobou, ktorá k vykonaniu zásahu nebola výslovne prevádzkovateľom, alebo výrobcom tovaru zmocnená.


VI. Poštovné a balné


Prehľad možných spôsobov doručenia zásielok a ich ceny:

Slovenská pošta a.s.:

 

Pri objednávke do 30,00 € účtujeme poštovné 4,00 €.

Pri objednávke od 30,01 € do 50,00 € účtujeme poštovné  3,00 €.

Pri objednávke od 50,01 € poštovné neúčtujeme.

Poplatok za dobierku je 1€.

Osobný odber - 0 €.

 

Doručennie do Českej republiky je možné len pri platbe prevodom na účet. Cena poštovného je fixná vo výške 5.00 €.


Osobný odber je možný v dvoch prevádzkach na adrese:

 

Nám. SNP 19

960 01  Zvolen

 

Zvolenská cesta 630 / 39

962 63  Pliešovce

 

V prípade osobného odberu je potrebné dohodnúť sa s predajcom, na ktorej prevádzke máte záujem prebrať si svoj tovar. Nestane sa tak, že sa Váš produkt nachádza práve na druhej prevádzke.


Prehľad možných spôsobov platby:

Dobierkou

Bankovým prevodom (úhrada pred doručením tovaru)

Platbu realizujte až po našej informácii, že máme tovar na sklade.

Č.účtu: 2801966007/8330 (FIO banka) Ako variabilný symbol uveďte číslo objednávky.

IBAN SK5183300000002801966007

 

Osobne pri prevzatí tovaru u dodávateľa.


VII. PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 Článok I.

Úvodné ustanovenia

Prevádzkovateľom je spoločnosť GOLD ART, s.r.o..

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú Zvolenská cesta 630/39, 962 63 Pliešovce, +421 905 944 735, macko.stefan@gmail.com.

Prevádzkovateľ zodpovedná za spracúvania osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR)

Prevádzkovateľ prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu ochrany osobných údajov.

Prevádzkovateľ neurčuje zodpovednú osobu.

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

„Osobné údaje“ sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby

 

Článok II.

Účely spracúvania, právne základy spracúvania, kategórie dotknutých osôb, doba uchovávania OÚ, príjemcovia OÚ

Vážení zákazníci, ubezpečujeme Vás, že ochrane osobných údajov venujeme maximálnu pozornosť. Vyžadujeme od Vás len tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na vybavenie Vašej objednávky.

Osobné údaje členíme podľa kategórií dotknutých osôb:

a)      Návštevníci našich webových stránok:

-          Podľa článku 6 ods. 1 písmen c) GDPR (zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník) spracúvame bežné osobné údaje potrebné na vybavenie objednávky, vystavenie daňového dokladu a vybavenie reklamácie (meno a priezvisko, korešpondenčná adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, údaje o nákupe tovaru). Kategória príjemcov: Slovenská pošta. Údaje nie sú zverejňované.

-          Podľa článku 6, ods. 1. písmeno a) GDPR spracúvame bežné osobné údaje potrebné na identifikáciu užívateľa webstránky a prihlásenie sa užívateľa do online služieb. Doba uchovávania údajov až do odvolania zákazníkom. Údaje nie sú zverejňované ani poskytované ďalším, tretím stranám.

-          Naše webové stránky zahŕňajú Informačný systém Vernostný  program. Registrovanie je dobrovoľné. Ide o systém poskytovania benefitov na základe  registrácie do vernostného programu. Spracúvajú sa základe osobné údaje (meno a priezvisko, korešpondenčná adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, údaje o nákupe tovaru), ktoré nie sú zverejňované, ani poskytované ďalším, tretím stranám.

b)      Zákazníci našich kamenných predajní:

-          Podľa článku 6 ods. 1 písmen c) GDPR (zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník) spracúvame bežné osobné údaje potrebné na vybavenie objednávky, vystavenie daňového dokladu a vybavenie reklamácie (meno a priezvisko, korešpondenčná adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, údaje o nákupe tovaru). Doba uchovávania údajov podľa zákona uvedeného v právnom základe. Kategória príjemcov: žiadni príjemcovia.

-          Podľa článku 6 ods. 1 písmen b) GDPR spracúvame osobné údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy po lehotu uvedenú v zmluve. Dané údaje sa neuverejňujú ani neposkytujú žiadnym ďalším stranám.

-          Podľa článku 6 ods. 1 písmen f) GDPR spracúvame osobné údaje nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa – ochrana práv a majetku kamerovým systémom. Údaje sú uchovávané po dobu 14 dní. Údaje nie sú zverejňované ani poskytované ďalším tretím osobám.

Pri poskytovaní osobných údajov, ktoré sú zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou je dotknutá osoba povinná poskytnúť tieto osobné údaje. Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné vybavenie objednávky.

 

Článok III

Práva dotknutej osoby

Práva dotknutej osoby vymedzuje kapitola 3 GDPR.

Ide o právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov.

Máte tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Tel: 02/ 32 31 3214, E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk)

Ak sa osobné údaje spracúvajú na základe písomného súhlasu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Informácie ohľadom ochrany osobných údajov, ako aj kvôli uplatneniu vašich práv ako dotknutej osoby nás prosím kontaktujte:

Meno:             Bc. Štefan Macko

Email:             macko.stefan@gmail.com

Telefón:          +421 905 944 735

 

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies a ich používanie zablokovať v nastavení Vášho počítača. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 


VIII. Záverečné a prechodné ustanovenia


1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak.

2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.

3. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými súvisiacimi právnymi predpismi.

4. Prípadné spory medzi stranami, ktoré nebudú riešiteľné vzájomnou dohodou oboch strán, rozhodne príslušný súd.

Copyright 2015 - 2024 © Zlatníctvo eŠeM - šperk